Voorzitter

De gezaghebber is de voorzitter van de Eilandsraad. Hij/Zij heeft het recht om deel te nemen aan de beraadslagingen in de Eilandsraad. De gezaghebber heeft geen stemrecht.

De voorzitter is belast met:

  • het leiden van de vergadering
  • het geven van het woord
  • het mededelen van de uitslag van stemmingen
  • het handhaven van de orde
  • het doen naleven van het reglement van orde
  • hetgeen de WolBES en de Reglement van orde voor de vergaderingen van de eilandsraad hem verder opdraagt.

Vervanging van de voorzitter

Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter treedt de raadslid met de meeste jaren als lid van de eilandsraad tijdelijk als voorzitter. De Eilandsraad kan ook een raadslid aanwijzen als vervanger.